Regulamin korzystania z serwisu

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem internetowym ………………………………………………..Jego operatorem i właścicielem jest EURO Polska Sieć Handlowa sp. z o.o. z siedzibą 18-400 Łomża, Ul. Browarna 2A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000237466 NIP: 718-198-20-09, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 złotych w całości opłacony – zwana dalej Siecią Euro

2. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z serwisu Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Użytkownik ma prawo do rejestracji w Serwisie. Rejestracja jest niezbędna do pełnego korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcje Serwisu mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników pełnoletnich po uprzednim zalogowaniu się.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

Serwis – platforma internetowa pod adresem: ……………………………na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie. W Serwisie prezentowane są m.in. aktualne promocje, w tym gazetki i plakaty z ofertami handlowymi dotyczącymi sklepów współpracujących z Siecią Euro, lokalizacje tych sklepów i inne treści informacyjno-reklamowe Sieci Euro.

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

III. Serwis

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu i oprogramowania:

urządzenie posiadające nie mniej niż 256 MB pamięci RAM z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych we wskazanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 26.0, Google Chrome 31.0, Opera 18.0 lub Safari 5.1.7.

– system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.

2. Zdjęcia i opisy produktów umieszczone w Serwisie, służą wyłącznie prezentacji przykładowych produktów oferowanych w sklepach partnerskich Sieci Euro i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku oraz cen w poszczególnych placówkach.

3. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

4. Prezentowane w Serwisie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

6. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

IV. Postępowanie reklamacyjne

Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje należy składać na adres e-mail: ………………………………….lub pod adresem: EURO Polska Sieć Handlowa sp. z o.o. z siedzibą 18-400 Łomża, Ul. Browarna 2A. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

V. Prywatność i Ochrona danych osobowych

1. EURO Polska Sieć Handlowa sp. z o.o zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t. ze zm.) oraz zasadami określonymi w Regulaminie, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. EURO Polska Sieć Handlowa sp. z o.o nie będzie przekazywała danych osobowych innym podmiotom.

3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez EURO Polska Sieć Handlowa sp. z o.o wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.

VI. Pliki Cookies

1. EURO Polska Sieć Handlowa sp. z o.o informuje Użytkownika, że w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, którymi Użytkownik może zarządzać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

2. Pliki cookies są plikami zawierającymi dane informatyczne, umożliwiającymi odczytanie tych danych przy ponownym korzystaniu z Serwisu.

3. Pliki cookies wykorzystywane są zarówno w samym Serwisie, jak i na jego podstronach w następujących celach:

– umożliwienie identyfikacji sesji Użytkownika zalogowanego w serwisie

– dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika

– cele statystyczne.

4. Pliki cookies zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Są kierowane do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

VII. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie opublikowania w Serwisie i wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji. W przypadku braku zgody na nowe zapisy Regulaminu, Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia …………………….r.